FUNDATS

Fundats for Thomas B. Thriges Fond (CVR-nr. 10 15 62 11)

Fabrikant Thomas B. Thrige oprettede den 23. december 1933 Thomas B. Thriges Fond. Ved overdragelsesdokument af samme dato overdrog Thomas B. Thrige og hustru Ingeborg Thrige firmaet Thomas B. Thriges aktiver og passiver pr. 1. januar 1934 samt forskellige aktieposter til fonden. Overdragelsen omfattede endvidere retten til selve firmaet og firmanavnet Thomas B. Thrige. Den samlede værdi af gaven udgjorde ca. 5,3 mio. kr. Fonden opnaede kongelig konfirmation den 28. december 1933.

Ud fra et ønske om at bringe fundatsen i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde og at forenkle fundatsen, så den i hovedsagen kun medtager de bestemmelser, der fortsat er gældende, har bestyrelsen den 12. maj 2004 fastsat nærværendeb fundats for Thomas B. Thriges Fond.

Fundatsen er godkendt af fondsmyndigheden den [dato].

Navn
§ 1.
Fondens navn er Thomas B. Thriges Fond.

Hjemsted
§ 2.
Fondens hjemsted er Gentofte Kommune.

Formål
§ 3.
Fondens formål er at forvalte de aktiver, der ved overdragelsesdokument af 23. december 1933 blev overført til fonden af fabrikant Thomas B. Thrige, med de ændringer i aktivernes sammensætning, som senere måtte være foretaget, hvorved bemærkes, at nogle af de af overdragelsesdokumentet omfattede aktiver senere er udgåede af fondens besiddelse, medens firmaet Thomas B. Thrige er ophævet som selvstændigt firma og dets aktiver i 1965 indgaet i A/S Thrige-Titan mod udstedelse af aktier til fonden i A/S Thrige-Titan i tilsvarende omfang.

Fondens formål omfatter bevaring, udvikling og konsolidering af fondens dattervirksomheder, og fonden skal virke for bevaring af disse virksomheders anseelse og høje økonomiske og tekniske standard.

På grund af sine aktiebesiddelser i de nævnte selskaber er fonden omfattet af lov nr. 286 af 6. juni 1984 om erhvervsdrivende fonde. Fonden driver ikke erhverv og skal ej heller fremtidig kunne gøre det, men alene oppebære aktieudbytter fra sådanne virksomheder, af hvis aktier fonden er ejer helt eller delvis, samt renteindtægter af værdipapirer herunder også obligationer og pantebreve, hvori fondens midler er anbragt, af indestaende i pengeinstitutter m.v. eller af andre tilgodehavender, – samt indtægt fra fast ejendom, der ejes af fonden.

Med virkning fra 1. januar 1990 er Harald Nielsens Fond, som er oprettet den 5. februar 1947 af fabrikant Harald Nielsens hustru, fru Astrid Nielsen, fusioneret ind i Thomas B. Thriges Fond, der herefter blandt sine formål har at forvalte de midler, som ved sammenlægningen af de to fonde er overtaget fra Harald Nielsens Fond.

Med virkning fra 1. januar 1991 er Thomas B. Thriges Uddannelseslegat, som er oprettet den 12. december 1953 af Thomas B. Thriges Fond, fusioneret ind i Thomas B. Thriges Fond, der herefter blandt sine formål har at forvalte de midler, som ved sammenlægningen af de to fonde er overgået fra Thomas B. Thriges Uddannelseslegat.

De gennem fonden indvundne midler skal med respektering af de i overdragelsesdokumentet og nærværende fundats indeholdte bestemmelser anvendes til gavn for dansk erhvervsliv, fortrinsvis industri og håndværk 1) ved hjælp til fremme af sådanne videnskabelige og uddannelsesmæssige formål, der af fondsbestyrelsen skønnes at have betydning for erhvervslivets trivsel, og/eller 2) ved støtte på anden måde til institutioner, foretagender eller personer, hvis virksomhed af fondsbestyrelsen skønnes at have betydning for erhvervslivet.

Fondens støtte til de i stk. 6 nævnte formål ydes normalt som uddeling af beløb, men kan også ydes i form af lån eller garantier.

Grundkapital m.v.
§ 4.
Fondens formue bestod ved oprettelsen af værdier for et samlet beløb af ca. 5,3 mio. kr. Ved sammenlægningen den 1. januar 1990 med Harald Nielsens Fond indgik en kapital på ca. 10,7 mio. kr. Ved sammenlægningen den 1. januar 1991 med Thomas B. Thriges uddannelseslegat indgik en kapital på ca. 1,2 mio. kr.

Fondens grundkapital udgør 17.253.802 kr.

Midlernes anbringelse m.m.
§ 5.
Fondens aktiver skal lyde på fondens navn og så vidt muligt noteres som tilhørende denne.

Bestyrelsen afgør i øvrigt, hvorledes fondens midler skal anbringes og investeres, idet bestyrelsen dog kun med fondsmyndighedens samtykke må foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, der kan medføre risiko for, at fundatsen ikke kan overholdes.

Midlernes anvendelse
§ 6.
Bestyrelsen disponerer fondens midler. Bestyrelsen anvender midlerne efter eget skøn til fremme af de i § 3 nævnte formål.

Uddeling kan ske uden forudgående ansøgning.

Bestyrelsens beslutninger om anvendelse af midlerne er endelige, og kan ikke indbringes for myndigheder eller domstolene.

Fonden er pligtig at afholde udgifterne ved fornyelse og vedligeholdelse af Astrid og Harald Nielsens gravsted.

Bestyrelsen er berettiget til at henlægge indtil halvdelen af fondens årlige overskud til reservefond beregnet til konsolidering og imødegaelse af tab.

Bestyrelsen er forpligtet til at henlægge halvdelen af fondens årlige overskud til reservefonden, hvis reservefonden skulle komme under 60 mio.kr.

Uanset reservefondens størrelse kan til konsolidering altid henlægges 25 % af de i det pågældende år foretagne uddelinger til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Hvis det af bestyrelsen skønnes af betydning for opfyldelse af fondens formål, kan bestyrelsen i det enkelte år undlade at anvende midler til formålet og udskyde anvendelsen af midlerne til et senere regnskabsår. I så fald overføres beløbet til en særlig konto for beløb til senere anvendelse.

§ 7.
Anvendelse, herunder uddeling, udlån eller garantier, kan kun ske af følgende midler:

1. Årsresultatet, overført overskud fra tidligere år og andre reserver, der ikke er bundne ifølge fondens fundats, efter fradrag af udækket underskud og pligtige hensættelser.

2. Kapitalnedsættelsesbeløb, såfremt grundkapitalen måtte blive nedsat.

Bestyrelse
§ 8.
Fonden ledes af en bestyrelse pa 5 medlemmer, der har dansk indfødsret og bopæl her i landet. Det bør tilstræbes, at mindst et medlem er en i industriforhold kyndig person, og mindst et medlem er jurist.

Ved et bestyrelsesmedlems død eller udtræden skal de tiloversblevne bestyrelsesmedlemmer inden 4 måneder vælge et nyt bestyrelsesmedlem. Hvis ikke mindst tre af de resterende bestyrelsesmedlemmer kan enes om en bestemt kandidat, vælges det nye medlem af fondsmyndigheden.

Et bestyrelsesmedlem fratræder ved udgangen af den måned, hvori vedkommende fylder 75 år, eller hvis samtlige de øvrige medlemmer fremsætter ønske herom.

§ 9.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand.

Bestyrelsen holder møde mindst 2 gange om året. Bestyrelsen holder i øvrigt møde, når det ønskes af formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede, og alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog § 16. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

Vederlæggelse og efterhonorar
§ 10.
Der kan tillægges bestyrelsesmedlemmerne et vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og omfang.

Bestyrelsen kan fra år til år bevilge afgåede bestyrelsesmedlemmer, hvis funktionstid har været 10 år eller derover, et efterhonorar udgørende 40 % af vedkommendes honorar ved fratrædelsen med tillæg af 3 % af honoraret for hvert fulde års funktionstid ud over 10 år. Efterhonoraret kan dog ikke fastsættes højere end 75 % af vedkommendes honorar ved fratrædelsen, og en betingelse for ydelse af efterhonorar er, at vedkommende er rede til, såfremt det ønskes, løbende at stille sin erfaring fra sin virksomhed som bestyrelsesmedlem til bestyrelsens disposition. Ancienniteten beregnes på grundlag af den totale funktionstid som bestyrelsesmedlem.

Daglig ledelse
§ 11.
Bestyrelsen kan ansætte en direktør eller lønnet medhjælp til at forestå den daglige ledelse af fonden. Et medlem af bestyrelsen kan ansættes som direktør.

Tegningsret
§ 12.
Fonden tegnes af formanden eller næstformanden i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Årsrapport
§ 13.
Bestyrelsen skal hvert år lade udarbejde en årsrapport med årsregnskab, ledelsesberetning og ledelsespåtegning. Årsrapporten skal give et retvisende billede af fondens virksomhed, dets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Regnskabsår
§ 14.
Fondens regnskabsår løber fra 1. marts til 28. (29.) februar. Årsrapporten skal foreligge inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Revision
§ 15.
Årsregnskabet revideres af en eller to af bestyrelsen valgte revisorer, af hvilken den ene skal være statsautoriseret revisor.

Ændring af fundatsen
§ 16.
Nærværende fundats, der er kongeligt konfirmeret, skal ikke kunne forandres, uden 4/5 af bestyrelsen og Industriministeriet dertil giver sanktion.

Midlertidig bestemmelse
§ 17.
I henhold til aftale dateret 19. og 21. august 2003 mellem fonden og Eigil Thrige er fonden forpligtet til at yde et fast årligt indeksreguleret beløb på 600.000 kr. til Eigil Thrige for dennes livstid og til hans bo indtil udgangen af det regnskabsår, hvori dødsfaldet finder sted.

Det årlige beløb betales i 12 lige store månedlige rater. Aftalen afløser den ret, der tilkom Eigil Thrige som barnebarn af Thomas B. Thrige og Ingeborg Thrige til at modtage en overskudsafhængig årlig ydelse af fonden. Fondens forpligtelser ifølge denne aftale skal opfyldes, før der kan ydes støtte til de nævnte formål.

Aftalen vedlægges denne fundats og udgør en bestanddel af denne.

Efter Eigil Thriges død og efter fonden har betalt sidste rate til hans bo, kan bestyrelsen ophæve nærværende midlertidige bestemmelse.

København, den 12. maj 2004

I bestyrelsen:

Poul Johan Svanholm
Holger Lavesen
Niels Jacobsen
Svend-Aage Nielsen
Kristian Elmholdt Stubkjær